Kai Nobuko

Video clips of Kai Nobuko:

Click now Kai Nobuko's video clips! Watch now:

Full discography of Kai Nobuko:

Choose albums/releases of Kai Nobuko

Click to title of release to looking the track list of the release
# Album cover Album title Tracks amount Download album in mp3? Official release date Production label
1 Kai Nobuko - Labofactry Labofactry 5
mp3, CD
2008-03-08 Very Nice Noise
2 Kai Nobuko - Psychomania Psychomania 7
mp3, CD
2008-03-11 Very Nice Noise
3 Kai Nobuko - Something Wrong Something Wrong 4
mp3, CD
2008 Sexual-Records
4 Kai Nobuko - Art Snobs On Crack Art Snobs On Crack 5
mp3, CD
2009 4m@-records
5 Kai Nobuko - Alice In 8bit Wonderland Alice In 8bit Wonderland 7
mp3, CD
2009-03-02 4m@-records
6 Kai Nobuko - Underground Disko Underground Disko 4
mp3, CD
2009 4m@-records
7 Kai Nobuko - Muddy Dancers Micro Mix Muddy Dancers Micro Mix 8
mp3, CD
2010-07-18 Microbit Records
8 Kai Nobuko - Aspartame Aspartame 4
mp3, CD
2010-09-26 45RPM-RECORDS
9 Kai Nobuko - If You Dont Have Cash If You Dont Have Cash 3
mp3, CD
2010 4m@-records
10 Kai Nobuko - Planet Pollux Planet Pollux 3
mp3, CD
2011-04-17 4m@-records
11 Kai Nobuko - Positive Awakening (Pollux Remix) Positive Awakening (Pollux Remix) 4
mp3, CD
2011-04-17 4m@-records
12 Kai Nobuko - Rare Music Rare Music 5
mp3, CD
2011-05-16 Lome
13 Kai Nobuko - 3 For 8 'Great Title' 3 For 8 'Great Title' 3
mp3, CD
2011-01-20 8 Ravens
14 Kai Nobuko - DJ Madam Adam Tribute DJ Madam Adam Tribute 4
mp3, CD
2011-06-12 Lome
15 Kai Nobuko - Rare Music 2 Rare Music 2 5
mp3, CD
4m@-records
16 Kai Nobuko - Floppy Elephant Six-Way Shit Floppy Elephant Six-Way Shit 8
mp3, CD
2012 SP
17 Kai Nobuko - The Minimalist The Minimalist 2
mp3, CD
2011 Lome
18 Kai Nobuko - My Wired Soul My Wired Soul 4
mp3, CD
2011-11-00 Sirona-Records

Please leave your comment about Kai Nobuko below: